15 november VARANDRA I ANDRA – ett heldagsseminarium

Facebook event

(Please scroll down for english)

Inom ramen för den av Galleri Syster kurerade Gender Heart på Havremagasinet i Boden, ges ett heldagsseminarium ägnat kritiken av Människan och Mannen som skapelsens mitt. I tre infallsrika föreläsningar kommer författarna och forskarna Camilla Flodin, Lisa Gålmark och Helena Pedersen, ge ingångar och uttryck mot vilka vi ytterligare hoppas kunna bredda och inspirera till feministisk kritik som konstnärlig praktik utöver den antropocentriska normen.
Förhoppningen är att både berika utställningen i stort som det att ytterligare problematisera etablerade föreställningar rörande makt, representation och genus.
Föreläsningarna är öppna för alla och utgör en härlig heldag i naturbehärskningens, djurätandets och konstens paradoxala tecken!
Föreläsningarna ingår i entréavgiften 50 kr (inkl utställningskatalog).

12.00 – 13.00 Lisa Gålmark: Människan Hon I sin bok Skönheter och odjur (2005) diskuterar Lisa Gålmark normer, normalitet och makt i förhållandet mellan människor och djur utifrån exempel från konst, film och skönlitteratur. I denna föreläsning, ”Människan Hon”, tillämpas särskilt begreppen antroandrocentrism och hyperexploatering på verk av bland andra författaren Sven Lindqvist och konstnären Jessica Hallbäck: I svenska språket är människan en hon, fastän människan aldrig varit en hon. Vilken pusselbit fattas för att förstå den europeisk-patriarkala definitionen av människan? Lisa Gålmark är historiker, författare och debattör i frågor om veganism, feminism, djurrätt mm. 13.15 – 14.15 Camilla Flodin: Att uttrycka det undanträngda Camilla Flodin föreläser med utgångspunkt i sin avhandling Att uttrycka det undanträngda om 1900-talsfilosofen Theodor W. Adornos syn på konsten som möjligt uttryck för en försoning mellan människa och natur. Föreläsningen belyser relevansen av Adornos idéer i klimatkrisens tidevarv och tolkar några samtida verk i ljuset av dessa idéer. Camilla Flodin är filosofie doktor i estetik och verksam vid Filosofiska institutionen, Uppsala universitet. 14.30 – 15.30 Helena Pedersen: Djur i samtida konst: Kritiska posthumanistiska perspektiv på ”oss” och ”dem” Inom kulturstudier, liksom inom andra humanistiska och samhällsvetenskapliga områden, finns ett starkt växande intresse för att utforska djurens roller och betydelser i människans kultur och samhälle. I sin föreläsning fokuserar Helena Pedersen på maktrelationer mellan människa och djur i olika former av konstnärlig gestaltning – från Joseph Beuys’s Coyote (1974) till David Lynch’s Eat My Fear (2000). Det dessa konstnärliga uttryck har gemensamt är att de på olika sätt väcker frågor om gränsdragningar mellan arter, maktrelationer, identitet, och subjektskapande. Genom att presentera en rad exempel från den samtida konstscenen diskuterar föreläsningen vad det kan innebära att försöka synliggöra djurs närvaro, subjektivitet och livssituation i konstnärlig praktik och teori. Erbjuder dessa konstverk nya sätt att konfrontera djurförtrycket, eller befäster de bara djurens position som resurser för människans syften? Helena Pedersen är docent i pedagogik och lektor vid Stockholms universitet. Hennes forskningsfält är kritiska djurstudier, kritisk teori, utbildningsfilosofi och posthumanism.

_____________________________________________________________________________
Saturday November 15 12.00 – 15.30
EACH OTHER IN OTHERS – a seminar day
In context of the exhibition Gender Heart at Havremagasinet Art Hall in Boden, curated by the artist run Galleri Syster, there will be a seminar day devoted to the critique of MAN and HUMAN as the center of creation. Three multifacetted talks, by the authors and scientists Camilla Flodin, Lisa Gålmark and Helena Pedersen, will provide perspectives and standpoints which we hope will broaden the field and inspire to feminist critique as an artistic practice that goes beyond the anthropocentric norm. The talk will complement and deepen the theme of the exhibition as well as provide it with more ways to question the predominant opinions about power, representation and gender. The talks are open to the public, and it will be a lovely day in the paradoxical name of constraining nature, eating animals and making art!
The seminar day is included in the entrance fee of 50 SEK (incl. catalogue)

12.00 – 13.00 Lisa Gålmark: Människan Hon (Human Her). Her talk is based on her book “Skönheter och Odjur” (Beauties and Beasts), about norms, normalities and power in relations between humans and animals with examples from media, art, film and literature.

13.15 – 14.15 Camilla Flodin: Att uttrycka det undanträngda (To express the Repressed). Her talk is based on her thesis “Att uttrycka det undanträngda” (To express the Repressed) about Teodor W. Adorno’s views on art as a possible expression and means to reconciliation between man and nature.

14.30 – 15.30 Helena Pedersen: Djur i samtida konst: Kritiska posthumanistiska perspektiv på ”oss” och ”dem” (Animals in Contemporary Art, critical post humanistic perspectives on ”us” and ”them”). She talks with a starting point in her text “Art, artistic research and the animal question” about animal representation in contemporary art and provides an entrance to the post humanistic research field.