9 november: Gender Heart Workshop dag

Facebook event

(Please scroll down for english)

Välkommen till en dag av feministiska strategier och kreativ rörelse

12.00 – 15.00 Un/Belongings (O/Tillhörigheter) – Workshop med Dagmar Kase, estländsk konstnär, filosof och feministisk aktivist

Varje stund på dagen berättar vi, eller får berättat historier. Att berätta historier sätter in våra erfarenheter i ett sammanhang, i en övergripande personlig berättelse. De berättelser vi hör och ser skapar och uttrycker vem vi är. Vi tar in olika berättelser och gör dem till våra egna, och formar vår världsbild därefter. Omedvetet förändras också våra personligheter på det sättet.
Vilka identiteter är (oerhört) viktiga för sig? Vilka berättelser berättar du för andra? Vilka berättelser skulle du vilja berätta? Vilka människor och vilka grupper till hör de priviligierade/de icke priviligierade? Var berättas det? Hur lyssnar vi? Varför ska vi lyssna?
Under workshopen arbetar vi med muntligt, skriftligt och visuellt berättande som ett bra sätt att dela med oss av möjligheter, idéer, lösningar osv. Dagmar Kase använder sig av exempel från sina egna kreativa projekt och hittar metoder för att få sig själv och deltagarna att ställa viktiga frågor.

15.00 – 15.30 mat-/fika-paus (Havremagasinets café är öppet, du kan även ta med egen mat)

15.30 – 18.30 Kropp och tanke_ uttryck dig själv (Body and mind_ perform yourself) Performanceworkshop med Klaudia Stoll
Klaudia deltar i utställningen med videoverket “Glitzer Fat”. Hon bor och arbetar i Saarbrücken och Berlin. Klaudia Stoll arbetar med performance, video, installationer, teckning och fotografi. I sina verk skapar hon en dialog mellan den verkliga kroppens medvetenhet och den virtuella verklighet som skapas i media. Hon ikläder hon sig ofta roller och undersöker genusnormer, populärkultur och identitet.

Denna performanceworkshop släpper fram din kreativa potential att röra dig och känna dig fri i rummet. Det blir tre timmar av dans, lek och experiment. Rörelseimprovisationer, taktila och kroppsliga övningar hjälper till att öka medvetenheten och väcka våra lekfulla kroppar och sinnen. Vi kommer att arbeta i par, individuellt och i grupp. Med humor, glädje och passion kring övningarna skapar Klaudia Stoll en positiv atmosfär som hjälper till att stärka förmågan och självkänslan hos deltagarna. Ta på dig sportiga, bekväma kläder för att lätt kunna röra på dig.
Observera att detta inte är någon sport-workshop! Den är öppen för alla, du kan röra dig och uttrycka dig hur du vill.

Workshopdagen ingår i entréavgiften på 50 kr (inkl. katalog)

______________________________________________________________________

Gender Heart Workshop Day
Welcome to a day of feministic strategies and creative movement

12.00 – 15.00 Un/Belongings – Workshop with Dagmar Kase,estonian artist, philosopher and feminist activist
Every moment of the day we are telling or being told stories. Telling stories puts our experiences into a framework, into an overarching personal narrative. The stories we tell and the stories we see and hear make up and express who we are. We assimilate different stories into our personal narrative, and modify our worldview accordingly. Subconsciously our personality is also adjusted. Which identities are (incredibly) important to you? Which stories do you tell to the others? Which stories do you want to tell to the others? Which people and which group is on the privileged and on the non-privileged side? Also, where is the story told? How do you listen to a story? Why would you listen to a story? The workshop is dedicated to oral, written and visual storytelling as a valuable approach to share possibilities, ideas, possible solutions, etc. Dagmar Kase uses some specific examples of her own creative projects and biographical methods to ask some important questions.
15.00 – 15.30 a break for food and air (The Havremagasinet Cafeteria is open, or you can bring your own food)
15.30 – 18.30 Body and mind_ perform yourself – Performance workshop with Klaudia Stoll.
Klaudia Stoll takes part in the exhibition with her work ”Glitzer Fat”. She lives and works in Saarbrücken and Berlin. Klaudia works with performance, video, drawing and photography. In her works she creates a dialogue between the consciousness of the real physical body and the virtual reality created by media. She often takes on different roles and investigates gender norms, popular culture and identity.

This performance workshop will open your creative potential to move and feel free with yourself in space. We have 3 hours to dance, play and experiment together. Lead improvisations, sensitive games and body exercises helps to improve awareness, to awaken our playful bodies and spirit. We will be working in couples, individually or in groups. With Humor, joy and passion all around the exercises Klaudia creates a good and strong atmosphere to enhance the expressive ability and self-confidence of each participant. Please wear sporty and comfortable clothes for easy moving.
IMPORTANT: This is not a sport workshop! It is very open for everybody. You can move and express yourself how you want.

The workshop day is included in the entrance fee of 50 SEK (incl. catalogue)