10 september STAGE DIVING

Stage Diving bild fb(scroll down for english)
Galleri Syster gästas under augusti – september av det feministiska konstkollektivet ƒƒ från Berlin. Som en del av vårt internationella residencyprogram välkomnar vi ƒƒ till Luleå under en månads vistelse som avslutas den 10:e september med en kväll av Stage Diving!

Välkomna till Galleri Syster på lördag den 10:e september kl 17.30.
Vi samlas vid galleriet, och därifrån tar ƒƒ med oss på en performancepromenad runt Varvet. Promenaden tar ungefär en timme.
Därefter, klockan 19, öppnar vi galleriet för inomhusvernissage, mingel, snacks, dryck och trevligheter.
Välkomna!
Obs!
Vid asdåligt väder skippar vi performancepromenaden och öppnar galleriet klockan 19.

I samverkan med Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonst och med stöd av Statens Kulturråd.

ƒƒ:

ƒƒ är ett levande och skiftande nätverk av konstnärer. ƒƒ är ett sätt att arbeta och kommunicera genom konst som växer fram ur samarbeten och diskussioner i nära personlig kontakt. Genom vänskapsband och allianser gör vi konst som är en viktig del av våra liv. Konst är det område där vi rör oss och möts, samtidigt som vi skapar och omvandlar det. Vi är olika, var och en av oss har vårt eget språk och vår egen historia. Vår heterogenitet är vår styrka. Feminism för oss betyder jämlikhet för alla. Människor av alla kön och alla ursprung.

ƒƒ-medlemmar på plats i Luleå:
Aubrey Heichemer
Aubrey Heichemer är en konstnär som skapar installationer som reagerar på ljud och synintryck, som en sluten krets som är utformad för att materialisera och arkivera situation, tid och plats. Hon är född i New York och bor och arbetar i Berlin

Magda Tothova
Magda Tothova är konstnär med bas i Wien och Berlin. Hennes arbete kretsar kring moderna utopier, konstruerade normer, sociala modeller och deras misslyckanden, hur man ska hantera personliga och sociala frågor inom det privata och det politiska området. Hon lånar uttryck från sagor och science fiction, hon är intresserad av mytbildning och den essentialism som ligger bakom begreppet slump.

Ulrika Segerberg
Idén om världen som en process och inte som ett fastställt faktum är utgångspunkten för Ulrikas arbetsmetod. Genom en kontinuerlig utveckling av bilder, former, ord, material och mönster utvecklas hennes konst från ett medium till ett annat. I hennes textila och keramiska föremål, tredimensionella collage, målningar och föreställningar med symaskinsljud (tillsammans med Katin Plavčak), närmar hon sig teman som rör sig i gränslandet mellan det mycket privata och det politiska.

Kerstin Schröder
Kerstin Schröder är född 1962 i Berlin. Hon har studerat musikvetenskap och konst i Berlin, Rotterdam och New York. De senaste 15 åren har hon arbetat med feministiska ställningstaganden i sin konst, främst som målare, men också i sina skulpturer och i sitt skrivande. Hon omtolkar sexistiska objekt ur konsthistorien med sin feministiska blick.

Linards Kulless
Linards Kulless är en lettiskt interdiciplinär konstnär. Under många år arbetade han som konstnärlig chef för olika konstprojekt i Riga. Nu arbetar han i olika medier som video, foto och installation. Linards konstnärliga lekplats består av teaterföreställningar, målningar, kläder och inredningskoncept. Linards arbetar också som VJ sedan 2001. I hans konstprojekt finns ofta etniska influenser, esoterisk kunskap och ett sökande efter identitet.
Linards har fått stöd från The Nordic-Baltic Mobility Programme
for Culture för sin vistelse i Luleå.
logga till Linards

 

 

Dorota Walentynowicz
Dorota är en konstnär som arbetar inom fotografi, nya medier, installation och performance. Hennes verk är en kontinuerlig process och en dialog mellan teknik och natur, teori och praktik, logik och intuitiv kognition.

ENGLISH:
Stage Diving
As a part of Galleri Syster’s international residency program we welcome the feminst art collective ƒƒ from Berlin for a one month stay in Luleå. On September 10 we wrap it up with a night of Stage Diving!

For Gallery Syster ƒƒ will be creating a stage-like installation where stories and objects found throughout Luleå will become the basis for the staged piece, in which several performative contributions and interventions will take place.
The scenario will be created in a collaborative manner involving both ƒƒ members as well as remote and local contributors. We will offer a seductive experience that welcomes participation, interaction and shifting realities in various media.
ƒƒ will introduce stage diving as a method for being both the entertainer and the entertained, both the periphery and the center.

ƒƒ is a living and evolving network of artists. ƒƒ is a way of working and communicating through art that grows out of collaborations and discussions in close personal contact. Through friendships and alliances we make art that is an essential element of our lives.
Art is a field in which we move and meet, while creating and transforming it. We are different, having each our own language and history. Our heterogeneity is our strength. Feminism for us means equality for all: human beings of all genders and all origins.

ƒƒ-artists coming to Luleå:
Aubrey Heichemer
Aubrey Heichemer is an experiential artist who uses situation to create installations that react to sound and visual input as a closed circuit that is designed to generate artifacts and materialize cultural, archiving situation, time, and space.
Born in New York and living and working in Berlin

Magda Tothova
Magda Tothova is a visual artist based in Vienna and Berlin. Her work revolves around modern utopias, constructed norms, social models and their failures, how to address personal and social issues in the private and the political field. Borrowing heavily from fairy tales and science fiction, she is interested in the formation of myths or the essentialism underlying the concept of chance.

Ulrika Segerberg
The idea of the world as a process and not as a stationary fact is the starting point of a working method in which a continuous evolution of images, forms, words, materials and patterns develop from one medium into the next. In Ulrika Segerbergs textile and ceramic objects, three-dimensional collages, paintings and sewing-machine sound performances (together with Katin Plavčak), she approaches themes that move in the borderland between the very private and the political.

Kerstin Schröder
Kerstin Schröder born in 1962 in Berlin. She studied music science and art in Berlin, Rotterdam and New York. Since about 15 years she has developed different feminist positions in her work, mainly as a painter, but also in sculptur and writing. She started with reinterpreting sexistic subjects in art history into a feminist view.

Linards Kulless
Linards Kulless is a latvian interdisciplinary visual artist. For many years he worked as cultural manager in a couple of Riga art projects. Now he works in different media like video, photo and installation. The artistic playground of Linards includes theatre performances, paintings, outfit and interior concepts. Linards also works as a VJ since 2001. In his art projects there are often found ethnographic influences, esoteric knowledge and a search for identity.
Linards has received support from The Nordic-Baltic Mobility Programme
for Culture
logga till Linards

 

 

Dorota Walentynowicz
visual artist, working in the field of photography, new media, installation and performance art. A characteristic trait of her work is a continuous process of dialectical feedback between technology and nature, theory and practice, logic and intuitive cognition.

____________________________________________

 

Syster på Facebook          Syster på Instagram