The Witch 1

Hamnskifte
10 – 29 augusti

Öppettider:
mån 12 – 15
ons 18-20
lö 12-15 (Obs: ändrade tider lördagen den 18:e pga deltagande i Musikens Makt! Vi öppnar då kl 13.30 istället)

Utställningen är ett samarbete mellan det konstnärsdrivna Galleri Hilbertraum från Berlin och Galleri Syster i Luleå. Från Hilbertraum deltar Tobias Sternberg, Nat Tafelmacher-Magnat och Kuno Ebert i samarbete med Daniel Segerberg. Från Galleri Syster deltar Sara Edström och Anja Örn.

Vi är också så himla glada att meddela att Galleri Lillasyster inviger sina nya lokaler på samma gata samma kväll med en samlingsutställning. Lillasyster är Galleri Systers ungdomsverksamhet som funnits sedan 2011, nu tar de nya stora kliv och flyttar in i egen lokal! Se separat event i länk nedan.

Titeln Hamnskifte leder tankarna till förändring, att transformeras från ett läge till ett annat, från en fysisk form till en annan. Det ligger någonting magisk och vidskepligt över ordet, men det kan också helt enkelt innebära ett utbyte mellan två hamnar, så som vi gör mellan våra gallerier i Berlin och Luleå. Galleri Syster har glädjen att välkomna konstnärerna från Hilbertraum till oss nu, och vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med en utställning i Berlin i april 2019.

Vi inspireras och stärks av konstnärer som arbetar kollektivt, som skapar sina egna förutsättningar för att skapa, leva och utvecklas. Och som samtidigt skapar möjligheter för andra konstnärer att kunna göra detsamma. Det självorganiserade, konstnärsdrivna segmentet i konstvärlden ger plats för ett mänskligare perspektiv. Vi vill visa att konstnärsrollen inte behöver vara så smal,  inte behöver sitta fast i den förlegade bilden av det enskilda geniet som skapar och lider i sin ensamhet i ateljén tills hen kommer ut med ett mästerverk.

Med det här utbytet mellan Hilbertraum och Syster vill vi stötta varandra och ge varandra utrymme att verka som konstnärer i ett bredare perspektiv. Vi är alla i olika faser i våra liv, och för att fortsätta ett aktivt yrkesliv måste de olika faserna och delarna få plats. Fortfarande står det enskilda konstnärsgeniet högst i den traditionella hierarkin. De verk som skapas t ex av ett konstnärspar som Sternberg och Tafelmacher-Magnat ses mer som en lek eller ett experiment. Paret har medvetet valt att förändra sitt arbetssätt och göra verk tillsammans nu sedan de fått barn, för att inte hamna i förlegade roller och ständig stress att inte hinna med sitt eget skapande. Det är ett feministiskt ställningstagande att begära samma erkännande av de verk de skapar som par, som familj. Kuno Ebert delar ateljé i Berlin med Daniel Segerberg. För den här utställningen har de för första gången samarbetat med ett verk som på ett fint sätt kombinerar deras individuella konstnärskap och skapar något nytt. Här släpper de prestigen och gläds åt det kollektiva skapandet. Även Kuno Ebert kommer till Luleå med hela sin familj. Utbytet med Galleri Syster blir också ett tillfälle för familjen att umgås istället för att stjäla tid från semestern genom att ena parten åker iväg och jobbar. Vi som driver Galleri Syster lägger stor vikt vid att arbetet med galleriet ska kunna kombineras och flyta ihop med våra egna konstnärskap, och att vår verksamhet ska anpassas efter hur våra liv förändras. Även för Anja Örn måste familjen få plats i sättet hon arbetar med konst. Både i form av samarbeten med sin man Tomas Örn, och med att förändra sitt arbetssätt och arbetstakt så att sonen Miika också passar in. För Sara Edström är det andra förändringar som tagit stor plats i livet och hon har kommit till insikt om att skilsmässo- och medelålderskrisen kräver sitt utrymme och måste komma fram både i konsten och i livet. Det går inte att låtsas som att allt är som vanligt när alla delar i livet kastas upp och en inte vet hur de ska falla på plats.

I vernissagekvällens samtal kommer vi att kretsa kring de här frågorna. Hur kan vi hamnskiftas, transformeras från ett läge till ett annat i livet och hur kan vi hjälpa varandra att skapa förutsättningar för att fortsätta skapa konst?

Välkomna till dubbelvernissagekväll på Galleri Syster och Galleri Lillasyster!

(Bild från The Witch, videostill, 8’50”, 2013, Nat Tafelmacher-Magnat och Tobias Sternberg)

//////////////////////////////////////////////////////////////

Shapeshipping –

The exhibition is a collaboration between the artist run Gallery Hilbertraum from Berlin and Galleri Syster in Luleå.

Artists from Hilbertraum are Tobias Sternberg, Nat Tafelmacher-Magnat and Kuno Ebert who participates in collaboration with Daniel Segerberg. Artists from Galleri Syster are Sara Edström and Anja Örn.

We open at 18:00 and close at 21.00

Artist talk at 19-20 (please note that it is ok to sneak in and out as you wish in the meantime!)

Free entrance

The bar is open with refreshments and snacks

We are also so glad to announce that Galleri Lillasyster opens their new space down the street the same evening with a collective exhibition. Lillasyster is Galleri Syster’s youth group. They have been around since 2011, and now they take new big steps by moving in to their new space! See separate event in the link below.

The title Hamnskifte / Shapeshipping  suggests shifting and transformation of forms, and also magic and old superstition, but at the same time means ‘to change ports’, which we are sort of doing between Luleå and Berlin. Galleri Syster has the pleasure of welcoming the artists from Hilbertraum to us at this point, and we look forward to continue the collaboration with an exhibition in Berlin in April 2019.

We are inspired and strengthened by artists working collectively, artists that create their own conditions to be able to work, live and develop as artists. Who at the same time creates opportunities for other artists to do the same. The self-organized, artist-run segment in the art world provides space for a more human perspective. We want to show that the role of the artist does not have to be so restricted, doesn’t have to be stuck in the old idea of the individual genius that creates and suffers in the solitude of the studio until they come out with a masterpiece.

With this exchange between Hilbertraum and Syster, we want to support each other and give each other space to work as artists in a broader perspective. We are all in different phases of our lives, and in order to continue to work as artists these different phases and parts of life must find it’s place. Still, the individual artist genius ranks highest in the traditional hierarchy. The works created for example by an artist couple like Sternberg and Tafelmacher-Magnat are regarded like “play” or “experiment”. The couple has deliberately chosen to change their way of working and do work together now since they had a child, to avoid getting stuck in traditional gender roles and constant stress not to find time for their own art. It is a feminist position to request the same recognition for the works they create as a couple, as a family. Kuno Ebert shares studio in Berlin with Daniel Segerberg. For this exhibition, they have collaborated for the first time with a piece of work that combines their individual artistry in a playful way and creates something new. Here they let go of the prestige and have fun with their collective work. Kuno Ebert is also coming to Luleå with his family. The collaboration with Galleri Syster also becomes an opportunity for the family to hang out, instead of stealing time from the holiday by one part leaving to go off working. We who run Galleri Syster place great importance in combining the gallery work with our own artistry, to make sure it is adapted to how our lives change. For Anja Örn, the family needs to fit into the way she works with art. Both in the form of collaborations with her husband Tomas Örn, and by changing her way of working and control her workload so that their son Miika also finds his place. For Sara Edström, there are other changes that have taken up space in her life and she has realized that the divorce and midlife crisis requires time and must come through both in art and in life. One cannot pretend that everything is as usual when all parts of life are thrown up and one doesn’t know how they will to fall in place.

In the artist talk at the opening we will discuss these issues. How can we shift, transform from one stage in life to another and how can we help each other to create conditions to be able to continue to create art?

Welcome to a double opening night at Galleri Syster and Galleri Lillasyster

(Picture from The Witch, videostill, 8’50”, 2013, Nat Tafelmacher-Magnat och Tobias Sternberg)