22/9 – 14/10, Vernissage 22/9 kl 17-21, Konstnärssamtal kl 18, Fri entré, ingen föranmälan krävs.


Utställningen Forsdimma är en sorts sorgebearbetning över de forsar som en gång var. 

Forsdimma är det luftburna vatten som frigör sig från älven i en fors. Det är skummet på ytan som blir till små yra droppar, släpper sin värd och lyfter i gemensamma formationer, för att flyga vidare uppåt, utåt. Det finns en sällsynt lav, den håriga lilla skrovellaven, som ibland när alla förutsättningar stämmer, när forsdimman kan dröja sig kvar och fukta den omkringliggande skogen precis lagom mycket, kan leva och existera. 

Utställningen är också en reflektion över arkitekturen som härbärgerar de stora besluten om vattenkraftens utbyggnad. Hur ser rummen ut och var finns dom?

Det spelar nog roll, vad ögonen har att vila på utanför kontorsfönstret, eller vad som kantar vägen till arbetet. Hur ska någon förstå vikten av forsdimma, om minnet av fukten mot huden, eller upplevelsen av en dånande fors inte finns?

Utställningen ingår i Galleri Systers tema Vänskap i Arbete.

Kort om konstnärerna:
Bredvid sina egna konstnärsskap ingår Anja och Tomas Örn i Norrakollektivet tillsammans med Fanny Carinasdotter sedan 2016 där de bl a följt konsekvenserna av en gruvas expansion En plats försvinnande och Att använda Landskap och undersöker ekologiska restaureringar Gestaltad Natur. De arbetar också tillsammans själva i vissa projekt så som i utställningen Forsdimma här på Syster. Exempel på egna projekt: I Hämnden utforskar Tomas Örn hur historiska övergrepp av staten och vetenskapen ofta slätas över och legitimeras som en historisk nödvändighet. Anja Örns Etableringsfasen som undersöker spåren av de stora etableringarna i den gröna omställningens spår. Anja är en del i Galleri Syster.

www.ratdragonproduction.se

White Water Mist

White Water Mist
Anja Örn and Tomas Örn, 22/9 – 14/10
Opening 22/9 at 5-9pm.
Artist talk at 6 p.m

The White Water Mist exhibition is a kind of mourning process over the rapids that once were. Rapid mist is the airborne water that is released from the river in a rapid. It is the white foam on the surface that turns into small swirling drops, releases its host and lifts off in joint formations, to fly further upwards, outwards.  There is a rare hairy little lichen, Lobaria hallii, which sometimes when all the conditions are right, when the rapids mist can linger and moisten the surrounding forest just enough, can live and exist.

The exhibition is also a reflection on the architecture that houses the major decisions regarding the expansion of hydropower. What do the rooms look like and where are they?

It probably matters, what the eyes have to rest on outside the office window, or what surrounds the road the road to work. How can anyone understand the importance of the white water mist, if the memory of the moisture against the skin, or the experience of a roaring rapids is not there?

The exhibition is part of Galleri Syster’s theme Friendship in Work.

Briefly about the artists:
In addition to their own artistic practice, Anja and Tomas Örn have been part of Norrakollektivet (The Northern Collective) together with Fanny Carinasdotter since 2016, where they, among other things, followed the consequences of a mine’s expansion in A place disappearing and Using Landscapes, and currently investigate ecological restorations in Designed Nature. They also work together themselves in certain projects such as the White Water Mist exhibition here at Galleri Syster. Examples of own projects: In The Revenge, Tomas Örn explores how historical abuses by the state and science are often glossed over and legitimized as a historical necessity. Anja Örn’s Establishment phase, examines the traces of the large establishments in the wake of the green transition. Anja is part of Galleri Syster.

www.ratdragonproduction.se

Galleri Syster på facebook Galleri Syster på Instagram