2016

2011-kumasci-kulis-acik-telefon-kulubesi-serisinden-_-clothier-backstage-from-the-series-open-phone-booth-c-print-108-x-150-cm-1

12 november – 7 januari THE EPICENTRE OF EVERYTHING

(scroll down for english)

Deltagande konstnärer: Nilbar Güres, Signe Johannessen, Kultivator, Jaakko Pallasvuo och Anni Puolakka, Erik Thörnqvist och Alva Höggren, Geraldine Barrera, Alexandra Arciniegas.

Galleri Syster verkar i Luleå, Norrbotten sedan 2006 och förhåller oss dagligen till periferin på olika sätt. Periferin är en geografisk plats men också ett tillstånd. I geometrin betecknar periferin cirkelns omkrets, ett ställe som anses vara runt om någon sorts centrum. I dagens samhälle är det stort fokus på alltings centrum. Det råder en sorts konsensus kring idén om att centrum liksom förvaltar kunskapen och därigenom intelligentsian. Skapelsens mitt, ledare av utveckling. Kanske sanningen är precis tvärt om? Om periferi och centrum inte definieras utifrån geometri och geografi, utan utifrån mental och teoretisk status, så hamnar vi i ett annat läge. Periferi som en drivkraft med bred erfarenhetsbas. En garant för att demokratin ska omfatta alla och sträcka sig överallt.

I utställningen The Epicentre of Everything vill vi undersöka begreppen centrum och periferi genom sociala, geografiska och mentala perspektiv. Vi använder konsten som verktyg för att belysa periferin som en förutsättning för centrum.
Cirkel har ingen mitt om den inte omges av det som är runt om.

Bläddra i utställningsmagasinet

_____________________________________________

November 12 – January 7: THE EPICENTRE OF EVERYTHING

Participating artists: Nilbar Güres, Signe Johannessen, Kultivator, Jaakko Pallasvuo & Anni Puolakka, Erik Thörnqvist & Alva Höggren, Geraldine Barrera, Alexandra Arciniegas.

Galleri Syster operates in Luleå in the north of Sweden since 2006. We relate daily to the periphery in different ways. The periphery is a geographical location but also a state of mind. In geometry the periphery represents the circumference of the circle, a place that is considered to be surrounding some sort of centre. Today’s society puts it’s major focus consistently on the centre. There is a sort of consensus around the idea of the centre being the well of knowledge and thereby intelligentsia. The epicentre of creation, the fundamental condition for development. Perhaps the truth is the exact opposite? If periphery and centre are not defined in terms of geometry or geography, but in a mental and theoretical state, we arrive at a totally different conclusion. Periphery as a motor with a broad base of experience. A guarantor of democracy that includes all and extend everywhere.

In the exhibition The Epicentre of Everything we explore the concept of centre and periphery from a social, geographical and psychological perspective. We use art as a tool to put focus on the periphery as a condition for the centre. The circle has no centre if it is not surrounded by that which is all around it.

See the exhibition magazine

_____________________________________________

18 september:
Release för ny bok av David Vikgren
Platsspecifikt framförande + boken till förmånligt pris + fika
+
I David Vikgrens nya bok gör han än en gång handgripligt bruk av Antti Mikkelinpoika Keksis 1600-talskvädande i syfte att utvinna nytt språk och annan erfarenhet – detta samtidigt som helt ny dikt träder i dagern. Boken är en fristående fortsättning på A N T T I K E K S I S K V Ä D E som utkom 2010.
För mer info om boken se www.hitom.se
+
David Vikgren (f. 1975) har över åren författat pjäser och böcker samt arbetat konstnärligt i flertal andra format och sammanhang. Detta är hans åttonde bok sedan debuten 2002.
Bild evenemang och utskick
10 september: STAGE DIVING
(scroll down for english)
Galleri Syster gästades under augusti – september av det feministiska konstkollektivet ƒƒ från Berlin. Som en del av vårt internationella residencyprogram välkomnade vi ƒƒ till Luleå under en månads vistelse som avslutades den 10:e september med en kväll av Stage Diving.
Lördag den 10:e september kl 17.30 samlades vi vid galleriet, och därifrån tog ƒƒ med oss på en performancepromenad.
I samverkan med Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonst och med stöd av Statens Kulturråd.
Stage Diving bild fb

ƒƒ:
ƒƒ är ett levande och skiftande nätverk av konstnärer. ƒƒ är ett sätt att arbeta och kommunicera genom konst som växer fram ur samarbeten och diskussioner i nära personlig kontakt. Genom vänskapsband och allianser gör vi konst som är en viktig del av våra liv. Konst är det område där vi rör oss och möts, samtidigt som vi skapar och omvandlar det. Vi är olika, var och en av oss har vårt eget språk och vår egen historia. Vår heterogenitet är vår styrka. Feminism för oss betyder jämlikhet för alla. Människor av alla kön och alla ursprung.
ƒƒ-medlemmar på plats i Luleå:
Aubrey Heichemer

Aubrey Heichemer är en konstnär som skapar installationer som reagerar på ljud och synintryck, som en sluten krets som är utformad för att materialisera och arkivera situation, tid och plats. Hon är född i New York och bor och arbetar i Berlin
Magda Tothova

Magda Tothova är konstnär med bas i Wien och Berlin. Hennes arbete kretsar kring moderna utopier, konstruerade normer, sociala modeller och deras misslyckanden, hur man ska hantera personliga och sociala frågor inom det privata och det politiska området. Hon lånar uttryck från sagor och science fiction, hon är intresserad av mytbildning och den essentialism som ligger bakom begreppet slump.
Ulrika Segerberg
Idén om världen som en process och inte som ett fastställt faktum är utgångspunkten för Ulrikas arbetsmetod. Genom en kontinuerlig utveckling av bilder, former, ord, material och mönster utvecklas hennes konst från ett medium till ett annat. I hennes textila och keramiska föremål, tredimensionella collage, målningar och föreställningar med symaskinsljud (tillsammans med Katin Plavčak), närmar hon sig teman som rör sig i gränslandet mellan det mycket privata och det politiska.
Kerstin Schröder

Kerstin Schröder är född 1962 i Berlin. Hon har studerat musikvetenskap och konst i Berlin, Rotterdam och New York. De senaste 15 åren har hon arbetat med feministiska ställningstaganden i sin konst, främst som målare, men också i sina skulpturer och i sitt skrivande. Hon omtolkar sexistiska objekt ur konsthistorien med sin feministiska blick.
Linards Kulless
Linards Kulless är en lettiskt interdiciplinär konstnär. Under många år arbetade han som konstnärlig chef för olika konstprojekt i Riga. Nu arbetar han i olika medier som video, foto och installation. Linards konstnärliga lekplats består av teaterföreställningar, målningar, kläder och inredningskoncept. Linards arbetar också som VJ sedan 2001. I hans konstprojekt finns ofta etniska influenser, esoterisk kunskap och ett sökande efter identitet.
Linards har fått stöd från The Nordic-Baltic Mobility Programme
for Culture för sin vistelse i Luleå.
Dorota Walentynowicz

Dorota är en konstnär som arbetar inom fotografi, nya medier, installation och performance. Hennes verk är en kontinuerlig process och en dialog mellan teknik och natur, teori och praktik, logik och intuitiv kognition.

ENGLISH:
10 SEPTEMBER: STAGE DIVING
As a part of Galleri Syster’s international residency program we welcome the feminst art collective ƒƒ from Berlin for a one month stay in Luleå. On September 10 we wrap it up with a night of Stage Diving!
For Gallery Syster ƒƒ created a stage-like installation where stories and objects found throughout Luleå became the basis for the staged piece, in which several performative contributions and interventions took place.
The scenario was created in a collaborative manner involving both ƒƒ members as well as remote and local contributors.
ƒƒ introduced stage diving as a method for being both the entertainer and the entertained, both the periphery and the center.

ƒƒ is a living and evolving network of artists. ƒƒ is a way of working and communicating through art that grows out of collaborations and discussions in close personal contact. Through friendships and alliances we make art that is an essential element of our lives.
Art is a field in which we move and meet, while creating and transforming it. We are different, having each our own language and history. Our heterogeneity is our strength. Feminism for us means equality for all: human beings of all genders and all origins.
ƒƒ-artists in Luleå:
Aubrey Heichemer
Aubrey Heichemer is an experiential artist who uses situation to create installations that react to sound and visual input as a closed circuit that is designed to generate artifacts and materialize cultural, archiving situation, time, and space.
Born in New York and living and working in Berlin
Magda Tothova
Magda Tothova is a visual artist based in Vienna and Berlin. Her work revolves around modern utopias, constructed norms, social models and their failures, how to address personal and social issues in the private and the political field. Borrowing heavily from fairy tales and science fiction, she is interested in the formation of myths or the essentialism underlying the concept of chance.
Ulrika Segerberg
The idea of the world as a process and not as a stationary fact is the starting point of a working method in which a continuous evolution of images, forms, words, materials and patterns develop from one medium into the next. In Ulrika Segerbergs textile and ceramic objects, three-dimensional collages, paintings and sewing-machine sound performances (together with Katin Plavčak), she approaches themes that move in the borderland between the very private and the political.
Kerstin Schröder
Kerstin Schröder born in 1962 in Berlin. She studied music science and art in Berlin, Rotterdam and New York. Since about 15 years she has developed different feminist positions in her work, mainly as a painter, but also in sculptur and writing. She started with reinterpreting sexistic subjects in art history into a feminist view.
Linards Kulless
Linards Kulless is a latvian interdisciplinary visual artist. For many years he worked as cultural manager in a couple of Riga art projects. Now he works in different media like video, photo and installation. The artistic playground of Linards includes theatre performances, paintings, outfit and interior concepts. Linards also works as a VJ since 2001. In his art projects there are often found ethnographic influences, esoteric knowledge and a search for identity.
Linards has received support from The Nordic-Baltic Mobility Programme
 for Culture
Dorota Walentynowicz
visual artist, working in the field of photography, new media, installation and performance art. A characteristic trait of her work is a continuous process of dialectical feedback between technology and nature, theory and practice, logic and intuitive cognition.

_____________________________________________

11/5 Konstcafé i samarbete med Resurscentrum för Konst:
Nationalälven och Sprängsten
Konstnären och arkitekten Jenny Nordmark berättar om sin verktrilogi ”Skogen Älven Malmen” som belyser utvinningen av Norrlands naturresurser historiskt och idag. Jenny Nordmark är aktuell med utställning på Konsthallen i Luleå i Juni 2016.

_____________________________________________

22/4 – 27/4 Utställning Lillasyster: ”jag önskar jag bara kunde stänga in det” av Amanda Olsson och Nathalie Bergström som har genom tavlor och formverk gjort sina egna vardagstolkningar. Curerad av Lillasyster
lillsayster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/4-10/4 Lillasyster utställning: Anna Skär – Sanningen bakom alla filter
Perfekta bilder med rätt ljus och motiv och en härlig bildtext kan i mångas ögon se underbart ut. Men idag är det är svårt att vara källkritisk och veta om det vi ser på Instagram verkligen stämmer överens med verkligheten. Är bilderna kopierade, redigerade eller bara taget ur ett perspektiv?
Anna Skär går sista året på gymnasiet, utställningen curerad av Lillasyster

Anna Skär

Anna Skär

 

 

 

 

 

 


15/4 Artist Talk: The Epicenter of Everything
I samarbete med GlogauAIR Berlin

Junishiro Ishii – Based on a site-specific point of view, Ishii is extremely interested in observing the bare cultural aspects. To precisely pursue his pure impression of the site, he does not have a predetermined method, but adds a symbolic form to the cultural peculiarities he experiences and represents them as a site-specific art piece. It is similar to an unusual interpretation of a usual sensation, somewhat like a cultural sketch. Currently, Ishii is a resident artist at GlogauAIR.

Claudia Reinhardt – Claudia Reinhardt lives and works in Berlin and Oslo. Her work ”No place like home” realized in a book (2007 Verbrecher Verlag, Berlin) and a video work, deals with Reinhardt’s own growing – up in a small town in South Germany. It’s about fading memories of a childhood and the the struggle to leave home to find an own identity.

Janne Schäfer – Based between Berlin, Copenhagen and the island of Møn, Schäfer has been working as part of artist duo J&K together with Kristine Agergaard since 1999. Their artistic practice is both research-based and experimental. Althougundamentally performative in expression, it engages various ways of relating performance to other media. The duo work investigates the cultural production of identity and civilisation, ultimately exploring the condition and boundaries of human existence. In their explorations they often engage with marginal human phenomena, such as native communities, spiritual groups, ancient cultures or fictive utopias. J&K are also part of feminist collective ƒƒ.

_____________________________________________

4/4 kl.19 Konstcafé med Rebecka Andersson och IMA READ
I samarbete med Resurscentrum för Konst
12473928_1573419042974218_8650847822645235582_o
Denna afton har vi dubbla föreläsningar. Först ut är Luleå Kommuns ateljéstipendiat Rebecka Bebben Andersson. Sedan konstnärskollektivet ”IMA READ” från Tromsö som berättar om sina spännande projekt.

Rebecka Bebben Andersson f. 1984 i Linköping. Hon bor och arbetar i Stockholm. Hon är Luleå kommuns ateljéstipendiat och är utbildad på Kungliga konsthögskolan, KTH arkitektur och Operahögskolan scenografi. Hon arbetar med olika medier såsom offentlig konst, installation, video, text, kollage, måleri, teckning och skulptur. Rebecka presenteras på konstcaféet av Hans Sundvall, chef på Luleå Konsthall.

Rebecka Bebben Andersson b. 1984 in Linköping, lives and works in Stockholm. She received Luleå’s studio scholarship 2015-16. She studied at the Royal Institute of Art, KTH Architecture and University College of Opera stage design. She works with different media such as public art, installation, video, text, collage, painting, drawing and sculpture. Rebecka is introduced at the art café by Hans Sundvall, head of Luleå Art Hall.

”IMA READ” är ett internationellt kollektiv baserat i norra Norge, etablerat genom behovet av meningsfull kontakt med kritiska diskurser intersektionell feminism, queerness och anti-förtryck, i norr. ”IMA READ” syftar till att underlätta dialogen med allmänheten genom att organisera tematiska program, publikationer och evenemang till en kollektiv utbildning om utanförskap.

‘IMA READ’ is an international collective based in Northern Norway, established through the need for meaningful engagement with critical discourses of intersectional feminism, queerness and anti-oppression, in the north. “IMA READ” aims to facilitate dialogue with a public through the organisation of thematic programmes, publications and events towards a collective education on the politics of othering.

_____________________________________________

Mars – Residency Tromsö Galleri Systers medlem Elin-Alexandra har varit på residency i Tromsö under mars. Projektet heter Transfer North och är en del av nätverket High North A-I-R Network som kopplar ihop organisationer i de nordliga delarna av Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Hon fick möta en vibrerande kulturstad med bl.a. vernissager på Kurant och Galleri Snerk och dessutom se en iskall perfomance i fjorden.
Vi knöt kontakt med konstnärskollektivet IMA READ som kommer till Galleri Syster på Konstcaféet 4/4 kl.19.
Supertack till Jasmina Bošnjak för det varma mottagandet.
http://www.highnorthair.org/

_____________________________________________

Mars – Maj: Residency Berlin
Galleri Systers Sara Edström är på residency på Institut Für Alles Möglishe i Berlin under tre månader. Det är ett led i Galleri Systers internationella nätverkande, och vi arrangerar möten och konstnärssamtal bl a inför framtida projekt i Luleå.

_____________________________________________

29/2 kl.19 Konstcafé: Den Kollektiva Hjärnan.
I samarbete med Resurscentrum för Konst
konstcafé
Detta konstcafé gick under temat Den Kollektiva Hjärnan som är ett nytt nätverk för självorganiserade konstgrupper från hela Sverige.
Galleri Syster informerade om nätverket som under februari har nätverksträff i Luleå. dessutom pratade två andra konstgrupper som också ingår i nätverket: Etta Säfve är konstnär och med i konstnärsdrivna plattformen Gylleboverket. Carl-Oscar Sjögren & Eric Sjögren är med i The Non Existent Center, de äger och driver kulturverksamhet i Ställbergs Gruva. De är initiativtagare och konstnärliga ledare.

Etta Säfve är konstnär, uppvuxen i Luleå.
Utbildad på Rietveld Akademien i Amsterdam, Holland, där hon bodde under 15 år innan hon sedan flyttade till Skåne där hon numera är bosatt.
Etta är en av de konstnärer som driver Gylleboverket, en konstnärsdriven plattform för samtida konst, film och kultur belägen på en f.d byggåtervinning på Österlen i Skåne.Etta arbetar i flera medier- teckning, text, film, objekt och installationer. Hon har under de senaste åren arbetat parallellt med egna konstprojekt och samarbetsprojekt med konstnärerna Elin Maria Johansson och Jona Elfdahl. I sin konst intresserar Etta sig mycket för människans relation till naturen, till tid, förgänglighet och längtan efter tillhörighet. Etta kommer att prata om sin konst och berätta om Gylleboverkets verksamhet.

Carl-Oscar Sjögren & Eric Sjögren är med i The Non Existent Center som äger Ställbergs Gruva. De berättar om deras spännande verksamhet som de har i en unik konstmiljö. Scen- och konstgruppen The Non Existent Center driver och äger Ställbergs Gruva, en ny arena för konst och tanke i den lilla kommunen Ljusnarsberg i Bergslagen. Basen för internationella konstnärsresidens, festivaler och egna produktioner är ett 28 meter högt gruvtorn i Ställberg. Arenan fungerar som en interdisciplinär gestaltande samhällsundersökning i avfolkningsbygd, där den kritiska relationen mellan stad och land, tillflykt och flykt spelar centrala roller. Frågor ställs: Vilken potential har en utvidgad tanke om konst som ett socialt politiskt skeende? Och hur förhåller sig geografi och identitet till detta skeende? Kan en liten, s.k. döende, kommuns situation göra att vi lär känna konsekvenserna av den globala nyliberalismen och dagens svenska välfärdspolitik bättre? Arenan söker ett politiskt och konstnärligt handlingsutrymme för att agera i dessa frågor och föreslå nya alternativ.

_____________________________________________

27-28 februari: Nätverksträff hos Galleri Syster i Luleå
IMG_4197
27-28 februari 2016 arrangerade vi en nätverksträff för Den Kollektiva Hjärnan.
Galleri Syster stod som värdar för träffen som möjliggjordes av stöd från Kulturbryggan.

Under träffen diskuterades hur nätverket ska ge inspiration, verktyg och möjligheter till erfarenhets­- och kunskapsutbyte mellan självorganiserade samtidskonstverksamheter i Sverige. Under en följd av år har de självorganiserade konstverksamheterna tagit större och större plats på konstscenen, men eftersom vi står utanför de etablerade konstinstitutionerna och de kommersiella gallerierna har vi en lösare grund att stå på. Vi har känt ett behov av att gå samman för att stärka varandra och få tid och kraft att formulera oss kring våra metoder och arbetssätt. Hur ska nätverket kunna vara till största möjliga hjälp både för utvecklingen av våra verksamheter och för de olika aktörer inom konstscenen som kan dra nytta av våra kompetenser?

Genom att utgå ifrån konstnärers rättigheter och förutsättningar sprider vi kunskap till olika beslutsfattare för att höja kompetensen och förbättra möjligheterna för en långsiktig (ekonomisk och social) hållbarhet för de självorganiserade verksamheterna. Vi är ofta de som står för första steget i det konstnärliga ekosystemet – dvs den konstnärliga produktionen – ­ genom våra snabba och hybrida arbetsmetoder och informella nätverk. Vi tar den professionella samtidskonsten till mindre orter där ingen annan samtidskonst finns, ofta genom deltagarbaserade projekt och ett genuint intresse för platsen där vi verkar. Vi bidrar alltså både till den konstnärliga utvecklingen och till samhällsdiskussionen utanför storstaden. Vi utmanar rådande idéer om vad som är centralt, både geografiskt och innehållsmässigt.

Deltagare var:
Caroline Malmström/Art Lab Gnesta
David Larsson, Sissi Westerberg och Daniel Peltz / Rejmyre Art Lab
Ida Hansson, Jonas Westman och Mattias Olofsson / Verkligheten
Henrik Sputnes / Naivité
Karin Bäckström / Jon Perman / Galleri Lars Palm
Malin Palm / Not Quite
Maja Gade Christensen och Arngrímur Borgþórsson / Galleri CC
Nina Jensen och Sebastian Dahlqvist / Skånes Konstförening
Sonia Hedstrand / STHLM Office
Annikka Kronlid Arvidsson / Myller
Maria Högbacke, Anita Wernström Pitcher och Malin Ståhl / Intragalactic arts collective
Etta Säfve / Gylleboverket
Carl-Oscar Sjögren och Eric Sjögren / The Non Existent Center
Macarena Dusant, Kristoffer Svenberg, Tina Carlsson och Frida Klingberg / Almedalen Konstgrupp
Gustav Leijelind / Galleri Box
Sara Edström, Elin Sundström, Therese Engström och Anja Örn / Galleri Syster
Erik Thörnqvist och Stina Nilsson / Galleri Lillasyster
Johan Wingestad / workshopledare

KulturbrygganLogo_vit

 

 

 

3/2 kl.19 Konstcafé i Norr – Mariangela Mendez.
I samarbete med Resurscentrum för Konst
mariangelaMariangela Mendez är curator för samtida konst från Colombia , doktorand i filosofi, konst och kritiskt tänkande på European Graduate School i Schweiz , och professor i konstavdelningen vid Universidad de los Andes i Bogotá . Hon curerat många utställningar i Colombia och utomlands, och alldeles nyligen publicerade hon sin bok : Seduction : Extrem realism under 70-talet i Colombia .

Curera utanför centrum
Genom hennes curatoriella praktik kommer samtalet att utforska utställningar som termometrar i vår tid, som ett medium för kommunikation och som sikt- plattformar där det är möjligt att reflektera över verkligheten, kanske inte bara reflektera, men också påverka verkligheten genom att hjälpa oberoende röster samlas och därmed bredda den kulturella kontexten vid avskiljning från officiella berättelser och konsensus .

Mariangela Mendez is a curator of contemporary art from Colombia, PhD candidate in Philosophy, Arts and Critical Thought at the European Graduate School in Switzerland, and professor of the Art Department at Universidad de los Andes in Bogotá. She has curated many exhibitions in Colombia and abroad, and just recently published her book: Seduction: Extreme realism in the 70’s decade in Colombia.
Curating off the center

Through her curatorial practice, the talk will explore exhibitions as thermometers of our time, as a medium of communication and as visibility platforms from where is possible to reflect upon reality. Perhaps not only reflect, but also affect reality by helping independent voices gather and thus, broadening the cultural context when separating from official narratives and consensus.