Lördag 8 november: Invigningsdag

Facebook event

(Please scroll down for english)

Galleri Syster presenterar utställningen Gender Heart på Havremagasinet Länskonsthall Boden
– välkomna på en invigningsdag med konst, performance, konstnärssamtal, feministiska aktivistiska strategier, workshops och tid för fika och mingel.
Fri entré under vernissagedagen! Därefter entré 50 kr inkl utställningskatalog.

Galleri Syster har valt konstnärer som på olika sätt förhåller sig till genusnormer och hur de påverkar våra liv och våra kroppar. Vi lever i ett samhälle som godkänner och uttrycker vikten av att upprätthålla allas lika värde. Vi undrar om det stämmer, hur hanterar vi idén om mångfald och jämlikhet? Utställningen visar konstens unika möjligheter att ställa dessa frågor på en mängd olika sätt. I utställningen deltar konstnärer från Sverige, Indien, Colombia, USA, Filippinerna/Danmark och Tyskland. Vi visar dessutom verk ur Museum Anna Nordlanders samlingar av nordiska kvinnliga konstnärer. Konstnärerna i Gender Heart undersöker genusnormer, identitet, kultur, religion, kön och mänskliga relationer. De utforskar utformandet av maskulinitetet och hur den formas i relation till manskroppen, relationen mellan subjekt och objekt och gränsen mellan det naturliga och det konstgjorda. Här finns många olika lager av möjliga förhållanden mellan arter, natur, kön, sexualitet och medvetenhet. Vem får vara människa på vems villkor? I anslutning till utställningen anordnas det workshops och föreläsningar som ytterligare undersöker vad som ingår i den maktdekonstruktion som feminismen innefattar. 15/11 arrangerar vi ett heldagsseminarium ägnat kritiken av Människan och Mannen som skapelsens mitt och ser på konsten som möjligt uttryck för försoning mellan människa och natur, normalitet och makt i förhållandet mellan människor och djur och om djurs representation i samtida konst. Se hela Gender Hearts program med konstvisningar, föreläsningar och workshops på www.havremagasinet.se

Invigningsprogram:
12.00 Öppnar huset

12.30- 13.00 Invigningstal: Galleri Syster presenterar utställningen
(på scenen i caféet)

13.15-13.45 Performance med Julia Bondesson
(i utställningen, vån 3B)
Julia deltar i utställningen med sitt verk “Over my Head”. Hon är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2006 – 2011 och Mästarklass i dockspel för Hsu Wang, Hsiao His Yuan Puppet Theater 2013

14.00-14.30 Konstsamtal med Tamara de Laval, Kristina Abelli Elander och Elias Björn
(i ateljén vån. 3B)
Alla tre deltar i utställningen och samtalet kommer att kretsa kring temat för utställningen och hur de ser på möjligheten att förändra världen med sin konst.

14.35-15.00 Konstsamtal med Adriana Salazar
(i ateljén vån. 3B)
Adriana bor och verkar i Bogota, Colombia. Hon deltar i utställningen med två kinetiska skulpturer. Hennes konst kretsar kring gester, relationen mellan subjekt och objekt och gränsen mellan det naturliga och det konstgjorda.

15.10-15.30 Performance med Lilibeth Cuenca Rasmussen
(på scenen i caféet)
Lilibeth deltar i utställningen med verket Afghan Hound som består av foto, objekt, video och performance. Hon är utbildad vid Kungliga konsthögskolan i Köpenhamn 1996-2002 och använder ofta sin dansk-filippinska bakgrund som utgångspunkt i sin konst. Cuenca har ett både kritiskt och humoristiskt förhållningssätt till frågor som rör identitet, kultur, religion, kön och mänskliga relationer.

15.35 – 16.00 Att vara och fortsätta vara en feministisk aktivist
(i ateljén vån. 3B)
Samtal med Dagmar Kase, estländsk konstnär, filosof och feministisk aktivist.
Aktivism kan ta sig olika former, från att bojkotta särskilda företag till att övertyga regeringar att ändra på lagstiftning till att spraya graffiti. Att göra konst som utmanar och flyttar gränser är ett sätt att få ut sitt budskap både globalt och lokalt. Men, hur kan man vara, och fortsätta vara, en feministisk konstnär och aktivist när de feministiska frågorna anses marginella och anses heller inte till-räckligt viktiga vare sig i konstvärlden eller för den vanliga medborgaren. Föreläsningens mål är att förstå och synliggöra den oro som uppstår då kvinnor stärks och tar större plats och vilka strategier som kan användas för att dämpa denna oro. Hon pratar om feministiska strategier som används av aktivister och andra aktörer. Dagmar Kase utgår från exempel i sina egna kreativa projekt och inbjuder publiken att reflektera och diskutera tillsammans med henne.

Under dagen: Pågående performance med Elias Björn i källaren

17.00 Huset stänger

_________________________________________________________________________
Saturday November 8:
Galleri Syster presents the exhibition Gender Heart at Havremagasinet Art Center, Boden.
– welcome to an opening day of art, performances, artist talks, feministic activist strategies, workshops and time to talk and have some coffee.
Free entrance during the opening day! Thereafter 50 SEK including the exhibition catalogue.

Galleri Syster has chosen artists who in different ways addresses gender norms and how they affect our lives and bodies. We live in a society that expresses the importance of upholding each individual’s equal value. We are asking ourselves if this is true, how do we deal with questions of diversity and equality? The exhibition shows art’s unique possibility to ask these questions in many different ways. The exhibition includes artists from Sweden, India, Colombia, Philippines/Denmark and Germany. In addition to that we show art from the collection of Nordic female artists from Museum Anna Nordlander in Skellefteå.

The artists in Gender Heart investigates gender norms, identity, culture, religion, sex and human relations. They explore the construction of masculinity and how it is shaped in relation to the male body, the relation between subject and object and the line between the natural and the artificial. Here are many layers of possible relations between species, nature, gender, sexuality and consciousness. Who gets to be human and on whose terms?

In addition to the exhibition there will be workshops and lectures that further discusses the feminist deconstruction of power. On November 15 we arrange a seminar day devoted to the critique of MAN and HUMAN as the center of creation, and we look at art as a possible way to express reconciliation between human and nature, normality and power in the relationship between human and animal and about the representation of animals in contemporary art.

Please see the entire Gender Heart program with guided tours, lectures and workshops at www.havremagasinet.se

Opening Day Program:
12.00 The house opens

12.30- 13.00 Opening speech: Galleri Syster presents the exhibition
(on stage in the café)

13.15-13.45 Performance with Julia Bondesson
(in the exhibition, floor 3B)
Julia takes part in the exhibition with her piece “Over my Head”. After the Art Academy in Stockholm she has attended a Masterclass in puppetteering for Hsu Wang, Hsiao His Yuan Puppet Theater 2013

14.00-14.30 Art Talk with Tamara de Laval, Kristina Abelli Elander AND Elias Björn
(in the studio, floor 3B)
All three are taking part in the exhibition and they will talk about the theme for the exhibition and how they see their possibilities to change the world with their art.

14.35-15.00 Art Talk with Adriana Salazar
(in the studio, floor 3B)
Adriana lives and works in Bogota, Colombia. She takes part in the exhibition with two kinetic sculptures. Her art revolves around gestures, the relation between subject and object and the border between natural and artificial.

15.10-15.30 Performance with Lilibeth Cuenca Rasmussen
(on stage in the café)
Lilibeth takes part in the exhibition with her work Afghan Hound which consists of photos, objects, video and performance. She has studied at the Art Academy in Copenhagen 1996-2002 and often takes her own Danish-Filipino background as a point of departure. Cuenca often takes a critical and humorous approach in regards to issues such as identity, culture, religion, gender and social relations.

15.35 – 16.00 To Be and Remain a Feminist Activist
(in the studio, floor 3B)
Talk with Dagmar Kase, estonian artist, filosopher and feminist activist.
Activism can have different forms from boycotting of certain companies to persuading governments to change laws or drawing graffiti. Making art that challenges and pushes the boundaries is one way to spread one’s word both globally and locally. But, how to be and remain a feminist artist and activist when feminist discources are considered marginal (among other things, not enough exhibition visitors, also possibly receiving wrong kind of attention, etc) and also, not always considered important enough or, as such, art by many, including the art world and ordinary citizen. The goal of this talk is to understand, and make visible, the continuing anxieties surrounding women’s empowerment, and the processes that are used to quell these anxieties, as well as feminist responses, as activists and interventionists.

During the day: Ongoing performance with Elias Björn in the basement

17.00 The house closes