2020

8-22 februari Nisrine Boukhari: Everywhere on Earth We Have No Place

Galleri Syster fortsätter vår utställningsserie Landscape Takeover. Under den rubriken tittar vi nyfiket på konst skapad av kvinnor som tolkar och beskriver landskapet. Den traditionellt manliga blicken ersätts i tysthet av kvinnor. När nu kvinnor tolkar samma landskap så ställs andra frågor. Landskapet har blivit en diskussionsplattform för frågor om exploatering, kolonialism, territoriella förflyttningar, maktrelationer, övergrepp på natur och människor. Det bär med sig en historia av inspiration och hänförelse, men också av kolonialism och smärta. Galleri Syster vill vara en del av det landskapet och använda vårt rum för en samtida diskussion och historieskrivning.

Vi presenterar nu stolt utställningen  “Everywhere on Earth; We Have No Place” av Nisrine Boukhari.

I utställningen presenteras verk ur ett pågående projekt Nisrine Boukhari arbetat med sedan 2015 som undersöker människans enorma påverkan på jordklotet. Idag lever vi i en allt mer avgörande tid. Vi kan inte längre kalla det en efterkrigstid, vi är ingen postkolonial generation som lever i postmoderna tider. Vi lever i den Antropocena eran. En samtid så påverkad av mänskliga ödesdigra aktiviteter som atomvapentester, biologiska och kemiska vapen, kärnkraftverk och plastföroreningar. Konstnärer har avbildat landskapet allt sedan de gamla grekerna. Hur det har gjorts har förändrats i och med historiska händelser, politiska och religiösa ideologier, den industriella revolutionen och framväxandet av urbaniteten. Från att ha varit föremål för en sorts dyrkan av skönhet och idealisering av relationen mellan människa och natur har landskapet övergått till att representera vår rädsla för en ökande industrialisering och efterföljande klimatkatastrofer. Nisrine Boukhari anser att det är allas vårt ansvar att, individuellt och kollektivt, att vara medvetna och att stå emot det som skadar både oss och vår planet. Är det någonting som vi alla verkligen har gemensamt idag är det hur dåliga vi alla är på just det.

Utställningen är ett samarbete med AllArtNow.

Nisrine Boukhari bor och verkar i Wien och Stockholm. Hon har sin konstnärliga utbildning från Faculty of Fine Arts vid Damaskus Universitet och en master i Social Design från University of Applied Arts i Wien. Boukhari har varit med och startat Damaskus första oberoende samtidskonst-organisation AllArtNow  samt Damaskus första internationella festival för samtidskonst Living Spaces och Studio1 ,The Informal School for Contemporary Art.

Hon arbetar internationellt med sin forskningsinriktade konst, bl a via residencies på Iaspis i Stockholm, Serlachius Museum i Finland, Art Omi i New York m fl. Hon har ställt ut på MMSU Museum of Modern and Contemporary art i Rijeka/Kroatien, Bildmuseet i Umeå, Trapholt Museum Kolding/Danmark, Världskulturmuseet i Göteborg, The National Museum of Contemporary Art i Lissabon/Portugal mm.

//////////////////////////////////////////

Gallery Sister continues our exhibition series Landscape Takeover. In these exhibitions we curiously look at art created by women who interpret and describe the landscape. The traditionally male gaze is slowly replaced by women. When women interpret the same landscape, other questions are asked. The landscape has become a discussion platform for issues of exploitation, colonialism, territorial movements, power relations, abuse of nature and people. It carries with it a history of inspiration and affection, but also of colonialism and pain. Galleri Syster wants to be part of that landscape and use our room for contemporary discussion and history writing.

We proudly present the exhibition “Everywhere on Earth; We Have No Place ”by Nisrine Boukhari.

The exhibition presents works from an ongoing project Nisrine Boukhari has worked with since 2015 that investigates the enormous human impact on the planet. Today we are living in an increasingly profound time. We are not a post-war or postcolonial generation living in postmodern time; our Era is to be called today ”the Anthropocene”. A time so influenced by human fatal activities such as nuclear weapons tests, biological and chemical weapons, nuclear power plants and plastic pollution. Artists have depicted the landscape ever since the ancient Greeks. The presentation of the landscape has differed over time depending on the historical events, political or religious ideologies, the urban development following the industrial revolution; but the landscape transformed from being a subject of beauty and idealization of man / nature to become a primary source of fears of increased industrialization, the threat of global destruction, and ecological disasters. Nisrine Boukhari believes that it is our individual and collective responsibility not just to be aware but to stand against what is damaging our planet and before all our lives too. If there is something uniting us today, it is how bad we are all equally.

The exhibition is made in collaboration with AllArtNow.

Nisrine Boukhari lives and works in Vienna and Stockholm. She has her art education from the Faculty of Fine Arts at the University of Damascus and a Master in Social Design from the University of Applied Arts in Vienna. Boukhari is the co-founder of AllArtNow the first independent contemporary art organization in Damascus and she is pursuing her art-based research internationally where she had artist/research residency at Iaspis/Sweden, Serlachius Museum/Finland, Art Omi in NYC, and others. She exhibited her work at MMSU Museum of Modern and Contemporary art at Rijeka/Croatia, Buildmuseet Umea/Sweden, Trapholt Museum Kolding/Denmark, The World Culture Museum Gothenburg/Sweden, The National Museum of Contemporary Art (Museu do Chiado) Lisbon/Portugal and others.